Member

Professor

Dongsheng Liu

Email: liudongsheng@mail.tsinghua.edu.cn
 
Tel:(86)010-62794081

Fax:(86)010-62796082

Administrative Support

Lu Zhang

Email: zll523@mail.tsinghua.edu.cnPostdocs

Xiangxiang Guan

Email: guanxx@mail.tsinghua.edu.cn

Post doctor (2021-2023)

Students

Xin Li

Email: lixin19@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2019-2024)

Yujie Li

Email: li-yj19@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2019-2024)

Chenyou Zhu

Email: zhucy20@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2020-2025)

Ruofan Chen

Email: crf20@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2020-2025)

Rui Xu

Email: xr21@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2021-2026)

 

Xiaoyu Ren

Email: renxy1217@163.com

PhD student (2021-2026)

Yufan Pan

Email: panyf18@mails.tsinghua.edu.cn

Undergraduate student (2022-2027)

Yifan Jiang

Email: jiangyf23@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2023-2028)

Peijie Xiang

Email: xpj23@mails.tsinghua.edu.cn

PhD student (2023-2028)

Alumni

Huajie Liu (PhD student, 2005-2008) Postdoctoral fellow in Aarhus University, Denmark, (2008-2010)Associate Professor in Chinese Academy of Science, China

Wenxing Wang (MS student, 2005-2008) PhD candidate in Heriot-Watt University, UK

Yang Yang  (PhD student, 2005-2010) Postdoctoral fellow in Arizona State University, USA

Yawei Sun  (Postdoctoral fellow, 2009-2011) Lecturer in University of Petroleum, Qingdao, China

Enjun Cheng  (PhD student, 2006-2011) P & G, Beijing, China

Tao  Zhang  (Master student, 2008-2011) Department für Physik - Lehrstuhl Rädler
Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany

Ping Chen (Master student, 2007-2010) Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences,  Beijing, China

Yuhe Yang (undergraduate student, 2007-2011) PhD student in Arizona State University, USA

Juan Jin (PhD student, 2009-2014) postdoc in Oxford University, UK

Miao Wang (undergraduate student, 2010-2014) PhD student in Cornell University, USA

Yuanchen Dong (PhD student, 2010-2015) postdoc in Havard University, USA

Chun Chen (PhD student, 2010-2015) China Academic of Engineering Physics, Sichuan, China

Guoliang Zhang (research assistant, 2014-2015) PhD student in UC Davis, USA

Xu Zhou (Undergruaduate student, 2010-2016) PhD student in Arizona State University, USA

Shucong Li (Undergruaduate student, 2012-2016) PhD student in Havard University, USA

Chuang Li (PhD student, 2011-2016) postdoc in Northwestern University, USA

Ling Xin (PhD student, 2011-2016)

Yijie Wang (PhD student, 2012-2017)

Dianming Wang (PhD student, 2012-2017)

Yu Shao (PhD student, 2013-2018)

Yiyang Zhang (PhD student, 2013-2018)

Bo Bian (Graduate student, 2015-2018)

Shuo Wang (PhD student, 2014-2019)

Haoyang Jia (PhD student, 2014-2019)

Tianyang Cao (PhD student, 2015-2020)

Chao Wang (PhD student, 2016-2021)

Jiezhong Shi (PhD student, 2016-2021)

Bo Yang (PhD student, 2017-2022)

Bini Zhou (PhD student, 2018-2023)

Xiancheng Tian (PhD student, 2018-2023)